Magento 2 Product Zoom

Details

Mở rộng thu phóng sản phẩm Magento 2

1. Cách cài đặt Zoom sản phẩm Magento 2

✓ Cài đặt Zoom sản phẩm Magepow

 • giải nén tập tin từ kho lưu trữ

 • triển khai các tệp vào thư mục Magento2  app/code/Magepow/Productzoom Chạy lệnh sau trong thư mục gốc Magento 2:

php bin/magento setup:upgrade

php bin/magento setup:static-content:deploy -f

php bin/magento cache:flush

2. Hướng dẫn sử dụng Zoom sản phẩm của Magepow

Cấu hình chung

Kích hoạt thu phóng sản phẩm Magepow

Đi đến Admin Panel > Stores > Settings > Configuration > Magepow > Product Zoom enable-module-img

Chọn  Yes để bật mô-đun.

Cài đặt thu phóng sản phẩm Magepow

Đi đến Admin Panel > Stores > Settings > Configuration > Magepow > Product Zoom cấu hình-mô-đun-img

 • Đặt thành true để kích hoạt thu phóng khi cuộn chuột. Các giá trị có thể có: "Đúng", "Sai"
 • Đặt loại thu phóng: Bên ngoài, Bên trong, Ống kính.
 • Đặt Vị trí Cửa sổ Thu phóng: Chọn một giá trị từ 1 đến 18 như hình ảnh
 • Đặt thu phóng cửa sổ z-index
 • Set with of window zoom in Zoom window width
 • Set height of window zoom in Zoom window height cấu hình-mô-đun-img
 • Set zoom window offetx : x-axis offset of the zoom window
 • Set zoom window offety : y-axis offset of the zoom window
 • Set Zoom Window FadeIn : Set as a number e.g 200 for speed of Window fadeIn
 • Set Lens Zoom : enable a tint overlay, other options: true
 • Set Tint Colour : colour of the tint, can be #hex, word (red, blue), or rgb(x, x, x)
 • Set Tint Opacity : opacity of the tint cấu hình-mô-đun-img
 • Set Cursor : The default cursor is usually the arrow, if using a lightbox, then set the cursor to pointer so it looks clickable - Options are default, cursor, crosshair
 • Set Responsive : Set to true to activate responsivenes. If you have a theme which changes size, or tablets which change orientation this is needed to be on. Possible Values: "True", "False"
 • Đặt hình ảnh mờ dần: Đặt thành đúng để kích hoạt xen kẽ hình ảnh đồng thời khi thay đổi thư viện. Các giá trị có thể có: "Đúng", "Sai"
 • Đặt Kích thước viền: Kích thước viền của ZoomBox - Phải được đặt ở đây vì đường viền được tính đến để tính toán plugin
 • Đặt Màu viền: Chọn Màu viền
 • Đặt Easing: Đặt thành true để kích hoạt nới lỏng. Các giá trị có thể có: "Đúng", "Sai"

Đây là kết quả trong Frontend

cấu hình-mô-đun-img

Liên hệ chúng tôi

Write Your Own Review
You're reviewing:Magento 2 Product Zoom
Your Rating